Kategórie
Kultúra

Krst očami pohanov

Kresťanstvo vzniklo vo východorímskej provincii Judea. Prvým šíriteľom bol Peter a Pavol, ktorí boli Židmi. Pavol v Liste Rimanom 11 píše: „Izrael je koreňom… a koreňmi sú Židia.“ Aj v Novom zákone je obraz toho, že na začiatku je Izrael a ostatné národy sú privedené k nemu.

Judaizmus a kresťanstvo sa stavalo k mágii negatívne, ale len navonok. Kresťanské skupiny vykonávali a vykonávajú rôzne okultné („okultný“ znamená „skrytý“) praktiky a svoje konanie podopierajú apokryfnými evanjeliami a inými spismi, ako napr.: Pravá múdrosť (Pistis Sofia). Kňaz Alfons Lous Konsta, známy pod menom Elifaz Lévi (diela Učenie a rituály vysokej mágie, Dejiny mágie, Kľúč k najväčším tajomstvám) ako prvý použil slovo okultizmus. Jeho nasledovník, dr. Ankos, nazývaný Papius, sa zaslúžil o vytvorenie niekoľkých okultných rádov ako Martinisti, ktorí pomocou mágie, vzývania anjelských síl, sa snažili obnoviť pôvodného človeka, akým bol pred prvým hriechom, alebo ako Celosvetová gnostická cirkev či Kabalistický rád Ruže a kríža.
Obrad, a teda aj cirkevný, by sme mohli chápať ako presne stanovený a jasne myšlienkovo cielený postup na dosiahnutie nejakého cieľa pomocou slov, modlitieb, gest, pohľadov, vzývania, spevu alebo tanca… Obrady, aj cirkevné, majú svoje náležitosti a podmienky, a sú presýtené rôznymi symbolmi a predmetmi, napr. kríž, nôž, reťaz, ruženec, svätená voda, posvätený olej, svieca, kadidlo, byliny, Biblia, palica, magické žezlo, magický odev. Čiže aj predmety kresťanskej symboliky, čo si priam protirečí s ich pôvodným určeniam.

Cirkev sa poväčšine skrz svojich obradov prihovára k svojim veriacim nielen počas sviatostí, ale i pri všetkých dôležitých udalostiach ich života – narodenie, uvedenie do dospelosti, aspektoch viny a odpustenia, svadba, ale i choroba či smrť. Je však potrebné si uvedomiť, že všetky tieto rituály sa zásadne vykonávajú len
s dospelými, uvedomelými ľuďmi, prípadne s mládežou, lebo sa vždy berie do úvahy zákon slobodného výberu na základe slobodnej vôle.
Z tohto dôvodu ani jedna cirkev obrady nevykonáva s nemluvňatami. Až na kresťanskú. Lebo bábätká nie sú schopné vzoprieť sa alebo inak vyjadriť svoju nevôľu.

Isto poznáte biblický príbeh o Adamovi a Eve, ktorí zhrešili, a preto boli vyhnaní z raja. Vtedy Boh prehlásil ľudský rod „pod mocou hriechu“. To znamená, že my všetci sme narodení v hriechu, ktorý sa prenáša z Adama a Evy. Sexuálne spojenie muža a ženy pri plodení je hriešne, označované za dedičný hriech, čím vysvetľujú, ako sa dedičný hriech prenáša na deti. Hľa, ako sa o tom píše na krestan.info: „Ak by sa deti rodili bez hriechu, mali by potom podľa Biblie byť automaticky v prípade smrti spasené. Ak by to bola pravda, bolo by najlepšie hneď po narodení dieťaťu vykrútiť krk, aby sa dostalo do Božej prítomnosti, a tým ho spasiť. Aj z tohoto dôvodu nemôže byť pravda, že hriech prichádza až v neskoršom veku. Hriech musí existovať už
pri splodení…“
Podľa nich, jedinou šancou, ako sa spasiť a “nadobudnúť večný život”, je krst. Krstom sa človek “zrieka svojej hriešnej podstaty” a je znovuzrodený do nového života. A keďže vodu považujú za symbol očisty a nového života, samotný krst dieťaťa poväčšine realizujú oblievaním jeho hlavy vodou. Pri nekresťanských obradoch takéhoto druhu sa človek úplne pohrúži do vody, rieky alebo jazera. Symbolicky takto opakujú prechod plodovou vodou a narodenie sa. Veria, že sú dvakrát zrodení, pri narodení a pri nadobudnutí vedomia svojej skutočnej podstaty. Následkom krstu, kedy sa oblieva hlava, dieťa ostáva po celý život energeticky a informačne izolované, oddelené, t.j. akoby sa hlava “odrezala” od tela. To preto, lebo telo je hriešne, pohlavné orgány sú nečisté a hanebné. Takto sa krstenému “zapečatia” všetky energetické kanály a úplne sa odpojí od zemských energií. Nemluvňa, ktoré sa nevie inak vzoprieť, počas tohto obradu silne plače, čo svedčí o tom, že mu je to nepohodlné a nesúhlasí s týmto násilným činom, počas ktorého sa stáva jedným zo stáda “ovečiek božích”. Výsledný efekt krstov vidíte všade okolo seba. Ovečky ako jedno stádo sa snažia dostať svoje duše z “hriešnej” Zeme do Nebeského Jeruzalemu, kde dostanú “večný život”. Z „hriešnej“ preto, lebo
pre cirkev materiálny svet leží v moci diabla. Preto je správne ho ničiť, veď je to boj proti nepriateľovi ľudstva…!!! A tie následky vidíme všade okolo seba – zničená Príroda, všade špina a odpad. Prečo to robia? Lebo Adam a Eva zhrešili a Boh ich vyhnal z Raja a odvtedy všetci ľudia sú hriešni, čokoľvek, čo urobia, je hriešne… Na sebe nesú znak hriešnosti. Ale ak rodenie detí je hriešne, ako potom môžu v takej krajine a spoločnosti žiť a rásť zdravé, šťastné, plnohodnotné deti?Predstavte si – narodilo sa čisté, zdravé, bezhriešne dieťatko – a nechce nič, len žiť svoj vlastný život, pokročiť vo svojej evolúcii. A čo príde? Skôr, než sa samo rozhodne o svojom osude, “odpoja” mu jeho energetické kanály a nasadia ho rovno do židokresťanského energeticko-informačného poľa… Zavesili na neho všetky ohavnosti a zločiny, jasne a podrobne opísané v Starom Zákone, počínajúc Evou, pokračujúc vraždou Ábela, a aj všetky ďalšie vraždy a zločiny, ktoré zavŕšila kresťanská cirkev, až po skutky všetkých členov jej dnešnej hierarchie vrátane pápeža. A on, nešťastník, bude celý život za sebou ťahať tento náklad čiernej karmy, ktorá inak nemá k nemu nijaký vzťah. A to ju na neho naložili jeho ľúbiaci rodičia, lebo oni sami sú takí istí… Slúžia tým istým barbarom v čiernych sutanách, ktorí dnes ovládajú aj vlády a spoločnosti, ktoré ich zase na revanš tiež podporujú…

Zdroj: aluska.org
ved.sk
jaks.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *