Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Matej Bel (1684 – 1749)

Matej Bel bol slovenský polyhistor, encyklopedista, pedagóg, evanjelický kazateľ, priekopník slovenského osvietenstva, jeden
z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zakladateľ modernej vlastivedy, uvedomelý Slovák a Slovan.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Jozef Gabčík (1912 – 1942)

Generálmajor Jozef Gabčík bol slovenský vojak exilovej československej armády, ktorá mala za úlohu zabiť zastupujúceho ríšskeho protektora Reiharda Heydricha.
Narodil sa v obci Stránske, neďaleko Rajeckých Teplíc, ako najmladší zo štyroch súrodencov. Ako 20-ročný vstupuje na do armády ako člen 14. pluku v Košiciach. Krátko potom absolvuje poddôstojnícku školu
v Prešove. Avšak na svoju žiadosť armádu opustil a pracoval v žilinskej továrni na výrobu bojového plynu yperit, neskôr prestúpil do obce Skalka pri Trenčíne.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Ľudevít Velislav Štúr (1815 – 1856)

Bol kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, estetik, pedagóg, básnik a publicista, jedna z ústredných osobností slovenského kultúrno – politického života polovice 19. storočia. Jeho prednášky „O poézii slovanskej“ vyvolali medzi študentmi veľký záujem, pretože to neboli klasickými prednáškami, ale Štúr v nich predložil vlastnú koncepciu národa, slovanstva i literatúry. Staral sa o sedem detí svojho brata Karola, preto sa presťahoval do Modry. Keď sa nešťastne „postrelil“ na poľovačke, do poslednej chvíle sa o neho staral jeho priateľ Ján Kalinčiak. Zomrel v Modre.

Zdroj: wikipedia.org

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Štefan Zamkovský (1908 – 1961)

Štefan Zamkovský patril a hádam aj patrí k najlepším a najvýznamnejším levočským horolezcom.
Narodil sa v Levoči, kde sa vyučil za fotografa. Keďže mu učarili
Vysoké Tatry, remeslo dal bokom a stal sa nosičom. Väčšinou vynášal na Zbojnícku chatu vo Veľkej studenej doline a na Téryho chatu
v Malej studenej doline. Preto niet divu, že mu tieto doliny učarovali až
tak, že v roku 1936 dostal do nájmu Téryho chatu.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Ján Baltazár Magin (1681 – 1735)

Ján Baltazát Magin bol jeden z popredných teológov slovenskej národnosti. Študoval teológiu v Pázmáneu a po vysvätení za kňaza pôsobil v Jarku, v Košeci, v Dubnici nad Váhom a u jezuitov
v Trenčíne. Magin bol právnicky a historicky vzdelaný znalec cirkevného a svetského práva, znalec dejín Trenčína, antickej vzdelanosti a literatúry.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Pavol Dobšinský (1828 – 1885)

Bol evanjelickým kňazom, folklóristom a zberateľom
ľudovej slovesnosti. Za mlada pracoval u evanjelického
farára a etnografa Samuela Reussa, ktorý ho zaučil k zbieraniu a vydávaniu ľudovej slovesnosti.
Okrem toho pracoval ako redaktor v časopise Slovenské pohľady, ako profesor slovenského jazyka a literatúry, a nakoniec ako kňaz.
Bol ženatý dvakrát: s Paulínou Schmidtovou a s Adelou Medveckou-Čajakovou, vdovou po Jankovi Čajakovi a sestrou Terézie Vansovej. Jeho najznámejšie zbierky: Slovenské povesti a Prostonárodné
slovenké povesti.

Zdroj: wikipedia.org

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Aurel Stodola (1859 – 1942)

Aurel Stodola sa narodil v Liptovskom Mikuláši. Študoval
na gymnázium v Lučenci a v Kežmarku, následne odišiel do Zürichu študovať polytechniku. Krátko pôsobil v Čechách ako konštruktér. Tu dostal pozvánku pôsobiť ako docent na Vysokej škole technickej
v Zürichu, ktorú prijal a tu sa stal i profesorom. V tejto škole dostal súhlas na prípravu laboratória, v ktorom skúmal fyzikálne procesy.