Kategórie
Dejiny

Všetci Slaviani sú v podstate potomkovia jedného starodávneho národa. 2.časť

Utajované dejiny ľudstva sú úplne odlišné od histórie, ktorú nás učia
v školách. A tejto histórii, rovnako ako aj celému ľudstvu nezáleží
na tom, že sa tieto dva príbehy nezhodujú. Koniec koncov, moderná historická veda existuje len stovky rokov, ale ľudia na Zemi žijú už milióny rokov. Lenže prichádzajú nové generácie a hovoria: „My toto nevieme, my tomu neveríme.“ No kvôli tomu sa minulosť meniť nebude. Okrem toho, vedci sa tiež dokážu mýliť ako bežní ľudia. Kedysi odmietali uznať existenciu meteoritov, a tak hovorili, že obloha je vzdušný oceán, kde neexistuje žiadna nebeská klenba (o ktorej hovorí náboženstvo), preto ani kamene odtiaľ nepochádzajú. Ešte v 20. storočí sa kybernetika a genetika v našej krajine považovali za pseudovedy. A takto po celom svete nájdeme tisíce vedeckých mylných predstáv…

Kategórie
Dejiny

Všetci Slaviani sú v podstate potomkovia jedného starodávneho národa. 1.časť

Tajné dejiny ľudstva sú úplne odlišné od histórie, ktorú nás učia
v školách. A tejto histórii, rovnako ako aj celému ľudstvu nezáleží
na tom, že sa tieto dva príbehy nezhodujú. Koniec koncov, moderná historická veda existuje len stovky rokov, ale ľudia na Zemi žijú už milióny rokov. Lenže prichádzajú nové generácie a hovoria: „My toto nevieme, my tomu neveríme.“ No kvôli tomu sa minulosť meniť nebude. Okrem toho, vedci sa tiež dokážu mýliť ako bežní ľudia. Kedysi odmietali uznať existenciu meteoritov, a tak hovorili, že obloha je vzdušný oceán, kde neexistuje žiadna nebeská klenba
(o ktorej hovorí náboženstvo), preto ani kamene odtiaľ nepochádzajú. Ešte v 20. storočí sa kybernetika a genetika v našej krajine považovali za pseudovedy. A takto po celom svete nájdeme tisíce vedeckých mylných predstáv…

Kategórie
Dejiny

Predkresťanskí Slovieni písmo mali!

Tvrdenie, že Konštantín a Metod priniesli Slovienom písmo, vzdelanosť a kultúru, nie je pravdivé. Počas svojej niekoľkotisícročnej existencie naši Predkovia rozprávali jedným spoločným jazykom, ale používali viac foriem písma: runy, tragy, malvicu, bukvicu, črty a rezy, hlaholiku, o čom svedčia nápisy na obetných kameňoch, bežných skalách alebo stromoch na území Eurázie. Medzi našimi predkami bolo najviac rozšírené obrazové písmo – bukvica. Preto obrazové, lebo každý symbol mal svoj obraz, prostredníctvom ktorého sa opísal nejaký jav alebo predmet. Tieto obrazy sa spájali, vytvorili jediný obraz slova, a tak sa preniklo do podstaty akéhokoľvek obrazu. Preto toto písmo je považované za nástroj poznania a duchovného rozvoja. Je teda nesporné, že Cyril a  Metod nezostavili staroslovienske písmo, ale azbuku pre cirkevné potreby.

Kategórie
Dejiny

Niečo málo z histórie jazyka našich Predkov

Zrodenie najstaršieho slovanského, vo svetovom chápaní spisovného jazyka, bolo podmienené viacerými vonkajšími a vnútornými príčinami vo vývoji dobového slovanského spoločenstva. V tomto spoločenstve sa odohrávali veľké premeny. Rozpadávala sa prvotnopospolná spoločnosť, na mieste rodových a kmeňových spoločenských jednotiek sa vytvárali kmeňové zväzy a prvé štátne organizácie. Šírili sa pokrokovejšie formy hospodárstva a uskutočňoval sa proces feudalizácie spoločenských vzťahov. Tieto procesy sa v 9. storočí
v plnej miere odohrávali aj na Veľkej Morave. K vonkajším podmienkam včlenenia týchto zmien medzi Slovanov patrilo rozdrvenie avarskej moci v Podunajsku v roku 796. Toto malo však ako pozitívnu, tak aj negatívnu stránku. Pozitívnou bol mier a pokoj
od neustálych nájazdov, no negatívnou stránkou bolo otvorenie politickým vplyvom šľachty z Bavorska na územie našich Predkov. Jedinou možno malou výhodou, pre ktorú mali, alebo sa aspoň snažili Frankovia mať akú takú úctu k starým Slovanom, bolo získanie Bulharskej ríše za franského spojenca. Veľkomoravské knieža Rastislav
si uvedomoval skutočnosti a hľadal cesty, ako zamedziť vplyvu bavorskej šľachty. Východisko videl v získaní Slovanov žijúcich
na Balkáne za svojich spojencov, čím sledoval elimináciu vplyvu Nemcov, upevnenie feudálnych vzťahov na Veľkej Morave a reorganizáciu na jazykovej báze v slovanskej pospolitosti na svojom území. Aj toto boli dôvody, prečo sa obracia na byzantského cisára
Michala III. a prosí o učiteľov slovanského pôvodu.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Matej Bel (1684 – 1749)

Matej Bel bol slovenský polyhistor, encyklopedista, pedagóg, evanjelický kazateľ, priekopník slovenského osvietenstva, jeden
z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zakladateľ modernej vlastivedy, uvedomelý Slovák a Slovan.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Jozef Gabčík (1912 – 1942)

Generálmajor Jozef Gabčík bol slovenský vojak exilovej československej armády, ktorá mala za úlohu zabiť zastupujúceho ríšskeho protektora Reiharda Heydricha.
Narodil sa v obci Stránske, neďaleko Rajeckých Teplíc, ako najmladší zo štyroch súrodencov. Ako 20-ročný vstupuje na do armády ako člen 14. pluku v Košiciach. Krátko potom absolvuje poddôstojnícku školu
v Prešove. Avšak na svoju žiadosť armádu opustil a pracoval v žilinskej továrni na výrobu bojového plynu yperit, neskôr prestúpil do obce Skalka pri Trenčíne.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Ľudevít Velislav Štúr (1815 – 1856)

Bol kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, estetik, pedagóg, básnik a publicista, jedna z ústredných osobností slovenského kultúrno – politického života polovice 19. storočia. Jeho prednášky „O poézii slovanskej“ vyvolali medzi študentmi veľký záujem, pretože to neboli klasickými prednáškami, ale Štúr v nich predložil vlastnú koncepciu národa, slovanstva i literatúry. Staral sa o sedem detí svojho brata Karola, preto sa presťahoval do Modry. Keď sa nešťastne „postrelil“ na poľovačke, do poslednej chvíle sa o neho staral jeho priateľ Ján Kalinčiak. Zomrel v Modre.

Zdroj: wikipedia.org

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Štefan Zamkovský (1908 – 1961)

Štefan Zamkovský patril a hádam aj patrí k najlepším a najvýznamnejším levočským horolezcom.
Narodil sa v Levoči, kde sa vyučil za fotografa. Keďže mu učarili
Vysoké Tatry, remeslo dal bokom a stal sa nosičom. Väčšinou vynášal na Zbojnícku chatu vo Veľkej studenej doline a na Téryho chatu
v Malej studenej doline. Preto niet divu, že mu tieto doliny učarovali až
tak, že v roku 1936 dostal do nájmu Téryho chatu.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Ján Baltazár Magin (1681 – 1735)

Ján Baltazát Magin bol jeden z popredných teológov slovenskej národnosti. Študoval teológiu v Pázmáneu a po vysvätení za kňaza pôsobil v Jarku, v Košeci, v Dubnici nad Váhom a u jezuitov
v Trenčíne. Magin bol právnicky a historicky vzdelaný znalec cirkevného a svetského práva, znalec dejín Trenčína, antickej vzdelanosti a literatúry.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Pavol Dobšinský (1828 – 1885)

Bol evanjelickým kňazom, folklóristom a zberateľom
ľudovej slovesnosti. Za mlada pracoval u evanjelického
farára a etnografa Samuela Reussa, ktorý ho zaučil k zbieraniu a vydávaniu ľudovej slovesnosti.
Okrem toho pracoval ako redaktor v časopise Slovenské pohľady, ako profesor slovenského jazyka a literatúry, a nakoniec ako kňaz.
Bol ženatý dvakrát: s Paulínou Schmidtovou a s Adelou Medveckou-Čajakovou, vdovou po Jankovi Čajakovi a sestrou Terézie Vansovej. Jeho najznámejšie zbierky: Slovenské povesti a Prostonárodné
slovenké povesti.

Zdroj: wikipedia.org