Kategórie
Politika

Podivné hry štátu s lesmi, pôdou a vodou.

Od roku 2004 Dzurindova vláda začala zavádzať systém, pomocou ktorého sa pomaličky mlčky znehodnocujú majetky Slovákov s cieľom, aby sa ich nakoniec dobrovoľne vzdali. Súčasná vládna garnitúra to ale zobrala chvatom a využívajúc Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj začala transformovať náš svet, čo bude mať za následok zničenie agrárno-lesníckej podstaty Slovenska a spôsobu vidieckeho života a života na vidieku.

Kategórie
Politika

Vitajte v neo-otrokárskej spoločnosti!

Neustále nás presviedčajú, že žijeme v demokratickej spoločnosti. Ale nie v hocijakej, ale v tej liberálnej. Aj keď nikto nevie, aká to tá liberálna demokracia je. Demokracia je, alebo nie je, prívlastky sú zbytočné a zmätočné. Demokracia podľa múdrych znamená vláda ľudu pre dobro ľudu. Každý jedinec je pánom svojho osudu, sloboda jedného človeka končí tam, kde začína sloboda druhého. Menšina sa podriaďuje väčšine, ale práva a slobody jednotlivcom a spoločenským skupinám sa uznávajú a zaručujú. Ľud štátnu moc vykonáva priamo alebo nepriamo prostredníctvom svojich zástupcov, ktorých si volí v pravidelných intervaloch. Voľby sú slobodné a spravodlivé, nekonajú sa pod nátlakom a nie sú poznamenané podvodmi…
Zaujímavé… Ale ani jeden bod z týchto definícií demokracie
v súčasnosti neplatí, nič z toho nefunguje. Napriek tomu si myslia,
že v nej žijú. Ale žijú v omyle.

Kategórie
Dejiny

Všetci Slaviani sú v podstate potomkovia jedného starodávneho národa. 2.časť

Utajované dejiny ľudstva sú úplne odlišné od histórie, ktorú nás učia
v školách. A tejto histórii, rovnako ako aj celému ľudstvu nezáleží
na tom, že sa tieto dva príbehy nezhodujú. Koniec koncov, moderná historická veda existuje len stovky rokov, ale ľudia na Zemi žijú už milióny rokov. Lenže prichádzajú nové generácie a hovoria: „My toto nevieme, my tomu neveríme.“ No kvôli tomu sa minulosť meniť nebude. Okrem toho, vedci sa tiež dokážu mýliť ako bežní ľudia. Kedysi odmietali uznať existenciu meteoritov, a tak hovorili, že obloha je vzdušný oceán, kde neexistuje žiadna nebeská klenba (o ktorej hovorí náboženstvo), preto ani kamene odtiaľ nepochádzajú. Ešte v 20. storočí sa kybernetika a genetika v našej krajine považovali za pseudovedy. A takto po celom svete nájdeme tisíce vedeckých mylných predstáv…

Kategórie
Dejiny

Všetci Slaviani sú v podstate potomkovia jedného starodávneho národa. 1.časť

Tajné dejiny ľudstva sú úplne odlišné od histórie, ktorú nás učia
v školách. A tejto histórii, rovnako ako aj celému ľudstvu nezáleží
na tom, že sa tieto dva príbehy nezhodujú. Koniec koncov, moderná historická veda existuje len stovky rokov, ale ľudia na Zemi žijú už milióny rokov. Lenže prichádzajú nové generácie a hovoria: „My toto nevieme, my tomu neveríme.“ No kvôli tomu sa minulosť meniť nebude. Okrem toho, vedci sa tiež dokážu mýliť ako bežní ľudia. Kedysi odmietali uznať existenciu meteoritov, a tak hovorili, že obloha je vzdušný oceán, kde neexistuje žiadna nebeská klenba
(o ktorej hovorí náboženstvo), preto ani kamene odtiaľ nepochádzajú. Ešte v 20. storočí sa kybernetika a genetika v našej krajine považovali za pseudovedy. A takto po celom svete nájdeme tisíce vedeckých mylných predstáv…

Kategórie
Dejiny

Predkresťanskí Slovieni písmo mali!

Tvrdenie, že Konštantín a Metod priniesli Slovienom písmo, vzdelanosť a kultúru, nie je pravdivé. Počas svojej niekoľkotisícročnej existencie naši Predkovia rozprávali jedným spoločným jazykom, ale používali viac foriem písma: runy, tragy, malvicu, bukvicu, črty a rezy, hlaholiku, o čom svedčia nápisy na obetných kameňoch, bežných skalách alebo stromoch na území Eurázie. Medzi našimi predkami bolo najviac rozšírené obrazové písmo – bukvica. Preto obrazové, lebo každý symbol mal svoj obraz, prostredníctvom ktorého sa opísal nejaký jav alebo predmet. Tieto obrazy sa spájali, vytvorili jediný obraz slova, a tak sa preniklo do podstaty akéhokoľvek obrazu. Preto toto písmo je považované za nástroj poznania a duchovného rozvoja. Je teda nesporné, že Cyril a  Metod nezostavili staroslovienske písmo, ale azbuku pre cirkevné potreby.

Kategórie
Kultúra

Koľadov Dar – Leto 7530 u.m.h.ch., Ramchať

Asi pred 8500 rokmi medzi nás prišiel Koľada, aby nás naučil Védickému poznaniu na našu ochranu pred duchovným vymretím. Dal nám Dar – kalendár (Koľadov Dar),  systém vyčíslovania sezónneho času pre poľné práce.
Dňa 20.9.2021 o 18.00 hod. terajšieho času sa započalo nové Leto 7530 u.m.h.ch., Leto Dreveného Orla.

Kategórie
Dejiny

Niečo málo z histórie jazyka našich Predkov

Zrodenie najstaršieho slovanského, vo svetovom chápaní spisovného jazyka, bolo podmienené viacerými vonkajšími a vnútornými príčinami vo vývoji dobového slovanského spoločenstva. V tomto spoločenstve sa odohrávali veľké premeny. Rozpadávala sa prvotnopospolná spoločnosť, na mieste rodových a kmeňových spoločenských jednotiek sa vytvárali kmeňové zväzy a prvé štátne organizácie. Šírili sa pokrokovejšie formy hospodárstva a uskutočňoval sa proces feudalizácie spoločenských vzťahov. Tieto procesy sa v 9. storočí
v plnej miere odohrávali aj na Veľkej Morave. K vonkajším podmienkam včlenenia týchto zmien medzi Slovanov patrilo rozdrvenie avarskej moci v Podunajsku v roku 796. Toto malo však ako pozitívnu, tak aj negatívnu stránku. Pozitívnou bol mier a pokoj
od neustálych nájazdov, no negatívnou stránkou bolo otvorenie politickým vplyvom šľachty z Bavorska na územie našich Predkov. Jedinou možno malou výhodou, pre ktorú mali, alebo sa aspoň snažili Frankovia mať akú takú úctu k starým Slovanom, bolo získanie Bulharskej ríše za franského spojenca. Veľkomoravské knieža Rastislav
si uvedomoval skutočnosti a hľadal cesty, ako zamedziť vplyvu bavorskej šľachty. Východisko videl v získaní Slovanov žijúcich
na Balkáne za svojich spojencov, čím sledoval elimináciu vplyvu Nemcov, upevnenie feudálnych vzťahov na Veľkej Morave a reorganizáciu na jazykovej báze v slovanskej pospolitosti na svojom území. Aj toto boli dôvody, prečo sa obracia na byzantského cisára
Michala III. a prosí o učiteľov slovanského pôvodu.

Kategórie
Kultúra

Kódex cti Slovienov

Slovieni boli jednoduchí, mierumilovní ľudia, žijúci v súlade s prírodou. Ich vedomie a viera zabezpečovali súladné vnímanie sveta. Svoje vedomosti a skúsenosti nám zanechali v podobe odkazov a posolstiev. Sú určené pre tých, ktorí chcú kráčať po ceste duchovného rozvoja, aby hrdosť, sila, svedomitosť a čestné konanie sa stali súčasťou ich života. Pretože nastal čas ukázať to, čo v nás tisícročia utláčali: našu hrdosť, svedomie, chrabrosť a lásku.

Kategórie
Ekonomika

Dôchodok, potras sa, prestri sa, znes zlaté vajcia!

Každý človek sa narodí a každý človek zomrie. Obdobie medzi týmito dvomi udalosťami má vyplnený životom, ktorého súčasťou je práca. Ňou si zabezpečí všetko, čo v živote potrebuje. Je to prostriedok na uspokojenie takmer všetkých svojich potrieb a na sebarealizáciu. Avšak táto práca nie je rovnaká, každý človek ju vykonáva na základe svojich schopností a možností a, samozrejme takú, aby bol i spoločensky užitočný. Inými slovami, vykonáva takú prácu, ktorú spoločnosť, aby fungovala, potrebuje a vyžaduje. Preto jeden je kominárom, druhý učí a tretí rozhoduje. Podľa miery zložitosti a náročnosti pracovných činností je odmena za vykonanú prácu odstupňovaná. Najvyššiu hodnotu majú hlavne odborné vedomosti, výkon, zodpovednosť, odolnosť.

Kategórie
Politika

NWO – hrobár Slovienov

John D. Rockefeller s celou rodinou patria k najbohatším ľuďom sveta. Hovorí sa o nich, že nemajú žiadne zábrany, neplatia
pre nich žiadne etické princípy. Aby ukryli svoje bohatstvo, založili mnohé nadácie, ktoré o.i. robili experimenty
so sterilizáciou kriminálnikov a ľudí
s nízkym intelektom. Kupovaním ľudí v politike, v médiách či u konkurencii sa stali súčasťou globálnej ekonomiky. Ich chápadlá sú v súčasnosti tak veľké, že kontrolujú a manipulujú vlády, priemysel a mediálne organizácie po celom svete, plánujú ovládnutie celého sveta a nastolenie nového poriadku (NWO). Toto napísal vo svojich pamätiach:
„Mnohí veria, že sme súčasťou tajnej spoločnosti, ktorá pracuje
proti záujmom USA, a mňa a moju rodinu popisujú ako internacionalistov, ktorí sa tajne spriahli s podobnými ľuďmi
z celého sveta,
aby vybudovali integrovanú globálnu a politickú štruktúru – nový svet, ak tak chcete. Ak to má byť obvinenie, potom sa prehlasujem za vinníka. A som na to pyšný!“
                                      Stále sme slepí?